Study in Japan
အခိ်န္တုိျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႕ ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိ္င္မည့္ အခြင့္အလမ္း
တစ္ကမၻာလုံး၏ အာရုံစုိ္က္မႈကုိ ခံေနရျပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အထူးအေလးထား အာရုံစုိ္က္ေနၾကပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဂ်ပန္စာလည္း တက္ကြ်မ္း၊ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈလည္း နားလည္ျပီး ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကဳံရွိသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အလြန္ပင္လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုသင္တန္း၌ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံသုိ႕ ပညာသင္သြားေရာက္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း N5 ကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေနထုိင္ေျပာဆုိမႈ စသည့္တုိ႕ကုိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး ပညာသင္သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ 6 လခန္႕ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Study in Japan
အခိိ်န္ 3 လခန္႕ျဖင့္ N5 အဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ႏုိင္ျခင္း
japan book
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ပညာသင္သြားေရာက္ရန္အတြက္ JLPT (သုိ႕မဟုတ္) NAT-Test N5 ေအာင္ျမင္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 3 လတာကာလအတြင္း N5 ေအာင္လက္မွတ္ရရွိေအာင္ စနစ္တက်သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးပါမည္။
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္စီစဥ္ေပးျခင္း
paper form
ပညာသင္သြားေရာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၌ ျပင္ဆင္ထားရမည္ကုိလည္း လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင္တန္းေၾကးကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း
school fee
ယခုသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာအေျခခံ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤေက်ာင္းမွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ပညာသင္သြားေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့လွ်င္ သင္တန္းေၾကးအားလုံး ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ပညာသင္ မသြားေရာက္မွီကာလအထိ Metro ေက်ာင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မိမိအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ပညာသင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း
discussion with student
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္မွ ေနရာေဒသ၊ ပညာသင္စရိတ္၊ အေဆာင္ေနထုိင္မႈ၊ သင္တန္းျပီးေျမာက္ျပီးေနာက္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ တကၠသုိလ္၊ေကာလိပ္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္အကုိင္ ကူညီရွာေဖြေပးမႈမ်ား အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။