ဘြဲ ႔ရျပီးေနာက္ပိုင္း

After-graduation Path

ဘြဲ ႔ရျပီးေနာက္ပိုင္း

ဘြဲ ႔ရျပီးေနာက္ပိုင္း

Metro Careers မွ အလုပ္ေခၚယူထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ရင္ဖြင့္စကားမ်ား

ဂ်ပန္ IT ကုပၼဏီ IT Employees
Metro ေက်ာင္းသား ၈ ေယာက္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း

ITဘာသာရပ္ကိုအေျခခံမွအစ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာထားတာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္ ကို ျမင့္တင္ရတာ လြယ္ကူတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ IT ကုပၼဏီ CAD Operaters
Metro ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ပထမဆုံး လုပ္ငန္းဝင္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အလုပ္တြင္းေျပာပုံဆိုပုံ၊အျပဳအမွုစသည့္ အေျခခံေတြကို သင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမွ တအား အဆင္ေျပပါတယ္။ တဖန္ အခုမွစမည့္လူသစ္ေတြ ဆိုေပမယ့္ အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ က ေကာင္းတယ္။ interviews တစ္ခုတည္းနဲ႔ အကုန္မသိႏိုင္တာေၾကာင့္ Metroေက်ာင္းရဲ ႔ရရွိေသာ သက္ဆိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ေတြက အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ဒါအျပင္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္အလုပ္ထြက္တဲ့ကိစၥကလည္း တျဖည္းျဖည္း နည္းပါလာတယ္။
ဂ်ပန္ IT ကုပၼဏီ IT Employees
Metro ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အေနႏွင့္သက္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ရွိေနေပမယ့္ အေျခခံေကာင္းျပီးပညာသင္ယူႏိုင္ယူဖို႔ စိတ္အားထက္တန္တာေၾကာင့္ အလုပ္ခန္႔ဖိို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
MYANMAR JAPANESE ENGLISH