ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္

"Enrollment guide for new students!"

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္


 • ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ နမွုနာအစမ္းသင္တန္းမ်ား

  ပန္ဖလက္က္ိုဖတ္ၾကည့္ေသာ္လည္းေသခ်ာနားမလည္သူမ်ား၊ အေၾကာင္းရာအေသးစိတ္ သိခ်င္တယ္ဆိုေသာသူမ်ား ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုမျပတ္မကြက္တက္ေရာက္ဖို႔အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ Trial Lesson ကိုတက္ေရာက္သင္ယူၾကည့္ျပီး ေက်ာင္းသင္ၾကားမွုပုံစံကိုသိရွိႏိုင္ပါသည္။ သိရွိခ်င္တာမ်ားကိုလည္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။


 • ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း

  ေက်ာင္းတက္ေရာက္သင္ၾကားလိုသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကိုတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုေသခ်ာဖတ္ရွုျပီး လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအသင္ျပင္ထားရပါမည္။ အကယ္၍ နားမလည္ေသာအၾကာင္းကိစၥမ်ားရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားျပီးပါက အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲစာရြက္စာတမ္းႏွင့္အခ်ိန္စာရင္းကိုေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာဖတ္ရွုစစ္ေဆးပါ။


 • ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနားႏွင့္ Orientations

  ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနားျပီးေနာက္ orientations ျပဳလုပ္ျပီး ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း သိရွိရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါမည္။


 • အတန္းခြဲစာေမးပြဲ

  စာေမးပြဲေျဖဆို၍ေလွ်ာက္ထားသူ၏စြမ္းရည္အလိုက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအတန္းတြင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။


 • အတန္းမ်ား စတင္သင္ၾကားျခင္း

MYANMAR JAPANESE ENGLISH