ဂ်ပန္စာသင္တန္း

"Learn a language to transform the mind..."

Regular Japanese Language Course(6.5 months)

Grammer, Kanji ႏွင့္ Speaking ေတြ တက္ေျမာက္လာသည့္အခါ

ဂ်ပန္ဘာသာ၏ Grammer ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ျမန္မာဘာသာ Grammer ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ဆင္တူသည့္အတြက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္သည္ ေလ့လာရလြယ္ကူသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ သြားၾကည့္ခ်င္လုိက္တာ၊ ဂ်ပန္ေတးဂီတေတြကုိ နားေထာင္ခ်င္လုိက္တာ၊ ဂ်ပန္ကာတြန္းကား၊ ကားတြန္းစာအုပ္ေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္လုိက္တာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲျပီး အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခ်င္လုိက္တာ စသည့္ျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အတူတကြေလ့လာမည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရွိမည္ဆုိပါက ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

システムクリエーターコース(2年)

သင္ယူရမည့္အေၾကာင္းအရာ

လုိက္ေလ်ာ္ညီေထြျပင္ဆင္ထားရွိသည့္ စာသင္ခ်ိန္မ်ား
OJT / Project

ဂ်ပန္ဘာသာဆုိင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ Grammer ႏွင့္ Kanji သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ လက္ေတြ႕ေျပာဆုိ သုံးႏႈန္းတက္ေစရန္အတြက္လည္း Speaking သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္း မျဖစ္မေန ေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Grammer ပုိင္းႏွင့္ Speaking ပုိင္းပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စာသင္ခ်ိန္ကုိ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

အေျခခံမွစ၍ အဆင့္ျမင့္ Level အထိ သင္တန္းမ်ား
OJT / Project

ဂ်ပန္ဘာသာကုိ အေျခခံမွ စတင္ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ N5 သင္တန္းမွ N2,N1 Level အထိ တန္းခြဲမ်ားကုိပါ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ JLPT စာေမးပြဲအတြက္ အၾကိဳျပင္ဆင္မႈသင္တန္းမ်ား၊ အုပ္စုအဖြဲ႕လုိက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႕သင္တန္းမ်ားကုိလည္း သင္တန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စည္းစနစ္က်နေသာ သင္ၾကားမႈ
OJT / Project

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ သင္ၾကားေရးဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ မတူညီေသာ သင္ၾကားေရး အားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာကုိ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိေတြ႕ခံစားျခင္း
OJT / Project

ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေတြကုိ ပုိျပီး နီးကပ္စြာ ထိေတြ႕ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန၊ လူေနမႈဘဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ၊ ရုပ္ရွင္ဂီတမ်ားကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။