အထူးသတင္းေၾကျငာခ်က္

*******Metro IT & Japanese Language Centre မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း*******

COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ Metro IT&Japanese Language Centre မွဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားအား မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔မွစတင္၍(ယာယီ)ပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။

ယာယီပိတ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း Metro IT & Japanese Language CentreIT Diploma Course သင္ယူေနၾကေသာ 6th Batch ၊ 7th Batch ၊ 8th Batch ႏွင့္ 9th Batch မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာေပေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား လစ္ဟင္းမႈ မရွိေစရန္ Batch အလိုက္ IT ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္၊ Englishဘာသာရပ္ အသီးသီးအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ဆရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ Online Lecture မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီး ၊ Metro ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ IT အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (ITPEC Exam )၊ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (JLPT/NAT Test) စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ Online Test မ်ားကိုလည္း ၁၉-၀၃-၂၀၂၀ မွစတင္၍ ျပင္ဆင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

Metro ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ က်န္းမာေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး မိမိတို႔၏ပညာေရး လစ္ဟင္းမႈမရွိေစရန္ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေသာ Online Learning သင္ခန္းစာမ်ားကို အတူတကြ လိုက္နာသင္ယူၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိူးေဆာ္အပ္ပါသည္။