ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီၾကီးမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း
Metro IT & Japanese Language Centreသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီၾကီးမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Metro Groupသည္ Softwareေရးသားျခင္းကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေသာ Metro Computer Service ၊စာအုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာKawasaki Industries ၏ Metroစာအုပ္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ Metro လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဗဟုိဌာနတုိ႕မွ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ Metro Computer Service၏ ပညာေရးလုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ Metro IT & Japanese Language Centre ကို တည္ေထာင္ခဲ႔ ပါသည္။
Japanese Lecture
Metro ေက်ာင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
Metro ေက်ာင္းတြင္ IT ႏွင့္ ဂ်ပန္စာကုိ အတူတကြေလ့လာႏုိင္ေသာ Special Program ကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီသင္ၾကားေပးျပီး 2 ႏွစ္တာ အခ်ိန္တုိအတြင္း၌ပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါသည္။
ယခင္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ IT နည္းပညာရပ္ကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ပညာသင္သြားေရာက္ျပီး ဂ်ပန္စာကုိေလ့လာကာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။ Metro ေက်ာင္းတြင္ အလားတူ IT ပညာရပ္မ်ားအား ကုန္က်စရိတ္ 7% ျဖင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ April လႏွင့္ October လတြင္ က်င္းပေသာ အာရွ 8 ႏုိင္ငံအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲ ( ITPEC ) ၌ Metro ေက်ာင္း၏ 2016 ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပ်မ္းမွ်ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း 60.5% ႏွင့္ 2017 ခုႏွစ္တြင္ 70% ထိရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္လာကာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး Top Tree Passer in IP တြင္လည္း 2016 ႏွင့္ 2017 ႏွစ္ႏွစ္စလုံး Metro ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆြတ္ခူးရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ၊ ေက်ာင္းတြင္းစာေမးပြဲမ်ား၏ အရည္အခ်င္းစစ္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသုိ႕ ပုံမွန္ေပးပို႕ေပးျခင္း စသည့္တုိ႕ကုိ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။ သင္တန္းေက်ာင္းျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ၌လည္း ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးေရးကုိ Metro သင္တန္းေက်ာင္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။
Metro ေက်ာင္းသည္ IT ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္တုိ႕၏ အဆင့္ျမင္အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ရရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ IT ဘာသာရပ္တြင္ ITPEC စာေမးပြဲ၏ FE ေအာင္လက္မွတ္၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N2 ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအထိ ရရွိႏုိင္ေသာ Program ျဖစ္ျပီး ထုိလက္မွတ္မ်ားသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
IT ဘာသာရပ္ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Metro General Business College ၏ သင္ရုိးညြန္းတမ္းမ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ ေက်ာင္းျပီးဆုံးပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ College ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆင္းသည့္ႏွင့္အလားတူ အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္ ( Diploma ) ကုိ အပ္ႏွင္းပါမည္။
အေဝးသင္တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ရင္း Metro တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕လက္မွတ္ကုိရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းရင္းနဲ႕အတူ Metro တြင္လည္း လက္ေတြ႕က်ေသာ IT နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာလွ်က္ရွိပါသည္။
Metro သင္တန္းေက်ာင္းသည္ IT ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ တြဲလွ်က္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ဂ်ပန္စာသင္တန္းတြင္ Native ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆရာမ်ားပါ အတူတကြပူးတြဲ၍ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
စာသင္ခန္းအားလုံးတြင္ Aircon, Projector မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ စာေပေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
IT ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္အျပင္ Business Manner ႏွင့္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ Life Planning ၊ Self Relization စသည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားကုိပါ စီစဥ္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးမင္းသုခ၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
U Minn Thu Kha
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ ျမန္မာလူငယ္ IT ပညာရွင္ေတြေမြးထုတ္ေပးဖုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႕ Metro IT & Japanese Language Centre ေပၚေပါက္လာခဲ့တာဟာ ၃ ႏွစ္နီးပါးရွိပါေတာ့မယ္။ တုိေတာင္းလွတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဒီကာလအတြင္းမွာ IT ပညာရွင္ျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ Metro ကေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ IT ပညာရွင္လူငယ္ေလးေတြ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနတာကုိ ျမင္ရေတာ့မွာပါ။ အခုလုိမ်ဳိး ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႕ရာ IT ပညာေတြ သင္ယူေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဂ်ပန္ဘာသာကုိလည္း အခမဲ့သင္ယူၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ IT ပညာသင္ယူေနတဲ့ေနရာမွာေကာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ယူေနတဲ့ေနရာမွာေကာ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဆရာ၊ဆရာမေတြအျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လာေရာက္သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႕ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈပုံစံဟာလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Nagasaki ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မိခင္ေက်ာင္းၾကီးရဲ႕ သင္ရုိးေတြအတုိင္း ပုိ႕ခ်ေပးေနတာျဖစ္လုိ႕ ၂ ႏွစ္တာသင္တန္းျပီးတာနဲ႕ အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ တုိက္ရုိက္ဝင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ IT ပညာမွာ စိတ္ဝင္စားျပီး မိမိတုိ႕ရဲ႕ အနာဂါတ္ကုိ လွလွပပ ပုံေဖာ္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြကုိ စည္းစနစ္က်တဲ့ Metro IT & Japanese Language Centre က အစဥ္ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိလွ်က္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
School Facilities!
system image
system image
system image
system image
system image
system image
system image
system image
system image