ဆက္သြယ္ရန္

သင့္ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ္ဖို ့ ကြ်န္ပ္တုိ့ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကပါစုိ့။

Metro Computer Myanmar ပက္သက္၍ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိိုင္း ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာရံုး
Room No(A,B,C,D),3rd Floor,
Kyaw Business Tower Condo,
ပန္းဆုိးတန္းလမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့
ဖုန္း : 01-372691, 09-262007800

ရံုးခ်ဳပ္
5-2 Dejima, Nagasaki City, Nagasaki,
850-0862, Japan
Phone Number : +81-95-828-1145
Fax Number : +81-95-824-6985

တိုက်ဳိရံုး
1-10-2-310 Yotsuya, Shinjuku-ku
Tokyo, 850-0862, Japan
Phone Number : +81-3-5919-2237
Fax Number : +81-3-5919-2185


ေနရပ္လိပ္စာ

  •   mminfo@metro-myanmar.com
  •  01-372691, 09-262007800
  • Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower Condo,Pansodan Street,Kyauktada Tsp,Yangon.
MYANMAR JAPANESE ENGLISE