အလုုပ္အကိုင္ေခၚယူျခင္း

Metro Computer Myanmar မွ အလုုပ္အကိုင္မ်ား ေခၚယူေနပါသည္။

Metro Computer Myanmar မွ လက္ရွိေခၚယူေနေသာအလုုပ္အကိုင္မ်ား

အလုပ္အမ်ဳီးအစား Design ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာနည္းပညာမ်ားအား သင္ၾကားႏုိင္သူ IT School မ်ား၌ သင္ၾကားေရးအေတြ့အၾကံဳရွိသူ
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း Designer အေနျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီး DTP ႏွင့္ WEB Design မ်ားတြင္လည္း အေတြ႕အၾကဳံရွိသူ ၊ Illustrator, Dream Weaver, AutoCad Software မ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္သူ
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား အခ်ိန္ျပည့္
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ အနည္းငယ္
အလုပ္တည္ေနရာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး
အလုပ္ခ်ိန္ 8:30 ~ 17:30(တနလၤာေန ့~ ေသာၾကာေန ့) ( 12:00 ~ 13:00 (ေန ့လည္နားခ်ိန္)) 8:30 ~ 12:30 (စေနေန ့)
အားလပ္ရက္ စေနေန ့ (ေန ့တစ္ဝက္),တနဂၤေႏြေန ့,အစုိးရရုံးပိတ္ရက္
လစာ အေတြ ့အၾကဳံ ႏွင့္ ၾကိဳးစားမွု ေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ပါမည္။
စစ္ေဆးမႈ ေလ်ွာက္လႊာစစ္ေဆးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴးျခင္း

အလုပ္အမ်ဳီးအစား ဂ်ပန္ဘာသာကုိ သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္သူ (အခ်ိန္ျပည့္)
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း JLPT 2 ႏွင့္အထက္ရွိျပီး သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား အခ်ိန္ျပည့္ ၊ အခ်ိန္ပိုင္း
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ အနည္းငယ္
အလုပ္တည္ေနရာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး
အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္တာ အလုပ္ခ်ိန္ 8 နာရီ
အားလပ္ရက္ တနလၤာေန႕မွ တနဂၤေႏြေန႕အတြင္း နားရက္ 1 ရက္ခြဲ
လစာ အေတြ ့အၾကဳံ ႏွင့္ ၾကိဳးစားမွု ေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ပါမည္။
စစ္ေဆးမႈ ေလ်ွာက္လႊာစစ္ေဆးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴးျခင္း ၊ သင္ၾကားျပသမႈပုံစံအနည္းငယ္စစ္ေဆးျခင္း

အလုပ္အမ်ဳီးအစား အဂၤလိ္ပ္ဘာသာကုိ သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္သူ (အခ်ိန္ျပည့္)
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္ TESOL Certificate ႏွင့္ IELTS Overall Band 7 ႏွင့္အထက္ရရွိထားျပီး သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကဳံရွိသူ
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား အခ်ိန္ျပည့္、အခ်ိန္ပိုင္း
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ အနည္းငယ္
အလုပ္တည္ေနရာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး
အလုပ္ခ်ိန္ 8:30 ~ 17:30 (တနလၤာေန ့ ~ ေသာၾကာေန ့) ( 12:00 ~ 13:00(ေန ့လည္နားခ်ိန္) 8:30 ~ 12:30 ( စေနေန ့)
အားလပ္ရက္ စေနေန ့ ( ေန ့တစ္ဝက္ ),တနဂၤေႏြေန ့,အစုိးရရုံးပိတ္ရက္
လစာ အေတြ ့အၾကဳံ ႏွင့္ ၾကိဳးစားမွု ေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ပါမည္။
စစ္ေဆးမႈ ေလ်ွာက္လႊာစစ္ေဆးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴးျခင္း

အလုပ္အမ်ဳီးအစား
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ
အလုပ္တည္ေနရာ
အလုပ္ခ်ိန္
အားလပ္ရက္
လစာ
စစ္ေဆးမႈ

အလုပ္အမ်ဳီးအစား Marketing ပုိင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရ ၊ JLPT N3 ႏွင့္အထက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိသူ
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား အခ်ိန္ျပည့္
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ အနည္းငယ္
အလုပ္တည္ေနရာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး
အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္တာ အလုပ္ခ်ိန္ 8 နာရီ
အားလပ္ရက္ တနလၤာေန႕မွ တနဂၤေႏြေန႕အတြင္း နားရက္ 1 ရက္ခြဲ
လစာ အေတြ ့အၾကဳံ ႏွင့္ ၾကိဳးစားမွု ေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ပါမည္။
စစ္ေဆးမႈ ေလ်ွာက္လႊာစစ္ေဆးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴးျခင္း

အလုပ္အမ်ဳီးအစား ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ၊ LCCI Level 3 ႏွင့္အထက္ ေအာင္ျမင္ထားျပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိသူ
အလုပ္ခ်ိန္အမ်ဳီးအစား အခ်ိန္ျပည့္
ခန္ ့ထားမည့္လူဦးေရ အနည္းငယ္
အလုပ္တည္ေနရာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး
အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္တာ အလုပ္ခ်ိန္ 8 နာရီ
အားလပ္ရက္ တနလၤာေန႕မွ တနဂၤေႏြေန႕အတြင္း နားရက္ 1 ရက္ခြဲ
လစာ အေတြ ့အၾကဳံ ႏွင့္ ၾကိဳးစားမွု ေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ပါမည္။
စစ္ေဆးမႈ ေလ်ွာက္လႊာစစ္ေဆးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴးျခင္း
ေလွ်ာက္ထားႏုိိင္သည့္ နည္းလမ္း
ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္သည့္
ေနရာ
Metro Computer Myanmar Co.,Ltd
Room No (A,B,C,D) , 3rd Floor, Kyaw Business Tower Condo,
ပန္းဆုိးတန္းလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 01-372691, 09-262007800
E-Mail mminfo@metro-myanmar.com

※မိိမိေလွ်ာက္ထားလုိေသာ ရာထူးကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္

ေနရပ္လိပ္စာ

  •   mminfo@metro-myanmar.com
  •  01-372691, 09-262007800
  • Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower Condo,Pansodan Street,Kyauktada Tsp,Yangon.
MYANMAR JAPANESE ENGLISH