ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Metro Group ႏွင့္ Metro Computer Myanmar အေၾကာင္း ကို မိတ္ဆက္ပါရေစ

Metro Group မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Software ကုမၸဏီ Metro Computer Myanmar

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ရိွေသာ Metro Group သည္ Software မ်ား ေရးသားျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား အတြက္ တည္ေထာင္ထားေသာ Metro Computer Service Co.,Ltd ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ Kawasaki Kousan Co. Ltd. (METRO bookstore) စသည့္ Business လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုတြင္လည္း Metro Computer Myanmar Co.,Ltd မွ ဦးစီး၍ Metro IT & Japaense Language Centre ကုိ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္း၌ System Creator ၊ PC Design Creator ၊ IT Office Management စသည့္ IT နည္းပညာမ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားမႈ့ပုံစံအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

Kawasaki Takashi
CEO of Metro Group

Honda Toshiko
President of Metro Computer Myanmar

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္

System Development Section သည္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္၍ ပါရမီရွိေသာ ျမန္္မာလူငယ္ Engineer မ်ား၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါထက္ ျမင့္မားေသာ နည္းပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ ေတြးေခၚၾကံဆမႈမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ အေျချပဳေသာ ကမ႓ာတဝွမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးအျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

အျခား တဖက္တြင္လည္း ကြ်န္ပ္တုိ့၏ ေကာလိပ္မွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္သည့္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္သာမက ကမ႓ာအႏွံတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

Metro Group ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 • Metro computer service Co., Ltd.
  Computer software packages မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

 • Kawasaki Kousan Co. Ltd. (METRO bookstore)
  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးမ်ား ဖြင့္လစ္ထားရိွျပီး စာအုပ္ ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

 • Metro IT Business College
  Nagasaki ျမိဳ ႔ ရွိ Metro IT Business College တြင္ Japanese, Smartphone application, Web system, PC design creator, Accounting / General affairs, Medical office စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

ေနရပ္လိပ္စာ

 •   mminfo@metro-myanmar.com
 •  01-372691, 09-262007800
 • Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower Condo,Pansodan Street,Kyauktada Tsp,Yangon.
MYANMAR JAPANESE ENGLISE